Rel4 Jua1 Mot0r Ayah ‘Buat M0dal’ Beli T1ket Untuk Jumpa Kekas1h

  B4ru-b4ru in1 tul4r s4tu v1deo mengen4i se0rang r3maja p3rempuan y4ng ‘terk4ndas’ di lapangan terb4ng setelah mer4sa bers4lah untuk berjumpa dengan rakan yang dikenal1nya menerus1 perma1nan dalam tal1an. K3jadian yang b3rlaku di J4mbi itu pada S3lasa lalu itu ‘membongkar’ s4tu c3rita yang m3ngejutkan. Remaja itu dipercaya1 telah menju4l m0tosikal bap4nya kerana ing1n b3rjumpa d3ngan rakan … Read more

Tul4r (Video) Gadis Dirak4m Hem’puk Bata Kat Motor

TuI4r sebu4h v1deo seorang wanita d1percayai meIep4skan ger4m dengan mer3jam sebuah motosikal berku4sa tingg1 dengan b4ta di med1a sos1al. Menurvt su4ra.c0m kejad1an tuIvr dik0ngsikan seor4ng penggvna Tikt0k telah dir4kam oleh seorang saks1 yang berada di temp4t kej4dian. Dal4m v1deo berkenaan, wanita berbaju biru itu dil1hat mengamb1l sebuah bata dan menghumb4n 0bjek itu beber4pa kali ke … Read more

Penungg4ng Agam4 Ra1h 3 Juta

F1lem Penungg4ng Agam4 arah4n pengarah Syafiq Yusof berj4ya mencat4tkan kut1pan tayang4n seb4nyak RM3 juta. Juml4h itu berj4ya dikvmpul sejak ditayangkan secara rasm1 kepada umVm bermula 25 Mac lalu. Kej4yaan itu dik0ngsikan oleh Astr0 Shaw menerus1 satu entr1 yang dimu4t naik di Inst4gram (IG), sebentar tadi. “Penungg4ng Agam4 berjaya ra1h kut1pan RM3 juta! Juta4n ter1ma kas1h … Read more

Ingatk4n Pangg1l Anak Nak Salam, Rup4nya ‘Oyen’ Yang Dat4ng

Biasanya gol0ngan ‘ayah-ayah’ ni, seb3lum nak kelu4r perg1 kerja, mesti akan bers4laman dan c1um anak kec1l mereka kan? Itu perkara ‘wajib’ selepas bersalaman dan c1um si isteri tercint4 di tepi p1ntu. Ap4tah lagi kalau si anak itu adalah anak kesayangannya yang dijaga dengan penuh k4sih sayang baga1 men4tang m1nyak y4ng penuh. Tapi apa yang penggun4 … Read more

(Vide0) Tul4r Wan1ta Tah4n Seb4k,Sed1h L1hat Suami Berkahw1n Lain

Satu vide0 tul4r berleg4r di med1a s0sial memap4rkan seorang wan1ta yang sed4ng menang1s dan men4han seb4k dal4m satu majl1s. Vide0 ters3but tel4h dik0ngsikan ol3h pemil1k ak4un Tikt0k @herikanatasya dan kemud1annya dik0ngsikan di pelbag1i s0sial med1a. Dal4m rakam4n tersebut, seorang wanita dil1hat menang1s ket1ka semua orang tet4mu menguc4pkan tahn1ah kepada pengantin perempuan. Menurvt akavn tersebut, wanita … Read more

Bapa P0sitif C0vid-19 Tak dapat sambut ‘birthday’ Bersama, Anak Seb4k

Pand3mik C0vid-19 di Malaysia ketika ini masih lagi dit4hap yang memb1mbangkan. Setiap hari r1buan k3s p0sitif baru direk0dkan dan juml4h kem4tian juga setiap hari semakin bert4mbah. Pal1ng ditakut1 oleh setiap orang ketika ini adalah j4ngkitan wab4k terhadap gol0ngan berus1a terut4manya ibu bapa kita. Namun jika ia ditakd1rkan berl4ku, siapa kita untuk menid4kkan hal tersebut. Ber1ta … Read more

Kelantan, Kedah, Pahang, Sabah Semua Tak Nak Ter1ma Nurul Huda!!

Ep1sod ke-43 Rindu Awak Separuh Ny4wa (RASN) lebih teg4ng! Akh1rnya Nurul Huda kanto1 men1pu Ummi apabila diper4ngkap untuk bekerja semula di syarikat bersama Nazril. Malah, Nurul Huda pun meng4ku telah men1pu Ummi menggun4kan nama arwah datuknya yang m4hu melih4tnya naik pelamin bersama Nazril. Bab4k air mata meny4ksikan Nurul Huda berj4nji akan keluar dari rumah Ummi … Read more

Siti Nordiana 4kui Wang Simp4nan Banyak Memb4ntu

PENYANYI Siti Nordiana meng4kui pendapat4nnya terj3jas sebanyak 60 peratus gar4-gar4 persemb4han pentas terp4ksa dibat4lkan sejak Perint4h Kawal4n Pergerak4n (PKP) dilaksan4kan sejak setahun lalu. Namun, Siti Nordiana atau nama sebenarnya, Siti Nordiana Alias, 37, dia tidak pernah meng3luh seb4liknya cuba mencar1 inisi4tif lain agar dapat men4mpung perbelanj4an serta kom1tmen bulanannya. “Boleh dikatakan 60 peratus pend4patan saya terg4nggu … Read more

tarian2 Borneo, v1deo TikT0k Bella Dit0nt0n 3 juta ‘viewers’

Pest4 Keamat4n dan Hari Gawai yang baru sahaja di sambut di Sabah serta Sarawak sememangnya sal4h satu peraya4n yang mencur1 perhat1an ramai. Walaupun tidak semua masyarakat Malaysia meny4mbutnya, namun bud4ya yang disajikan masyarakat Borneo kepada Malaysia pasti membuatkan kita bangga akan keun1kan yang ada di Tanah Air ini. Tarian2 Borneo Oleh itu, selebriti yang berasal … Read more

Frontl1ner Meningg4l Dun1a Bersama Bayi Dalam Kandung4n

Aj4l dan m4ut itu ketentuan Allah S.W.T. Siapa pun t1dak dapat mengh4langnya jika. Dia telah berkeh3ndak. Begitu juga dengan mereka yang ‘perg1’ setelah menjad1 m4ngsa wab4k pand3mik yang sedang mengg1la saat ini. Men1nggal dun1a kerana c0v1d-19 H4l ini turut berl4ku kepada frontl1ner apabila seorang penggvna Fac3book dikenali sebagai Mohd Nur Amin berk0ngs1 kehil4ngan kakak ters4yang … Read more

Harap Maaf