Rel4 Jua1 Mot0r Ayah ‘Buat M0dal’ Beli T1ket Untuk Jumpa Kekas1h

 

B4ru-b4ru in1 tul4r s4tu v1deo mengen4i se0rang r3maja p3rempuan y4ng ‘terk4ndas’ di lapangan terb4ng setelah mer4sa bers4lah untuk berjumpa dengan rakan yang dikenal1nya menerus1 perma1nan dalam tal1an.

K3jadian yang b3rlaku di J4mbi itu pada S3lasa lalu itu ‘membongkar’ s4tu c3rita yang m3ngejutkan. Remaja itu dipercaya1 telah menju4l m0tosikal bap4nya kerana ing1n b3rjumpa d3ngan rakan lelakinya itu.

Menvrut Tribvn Timvr, r3maja itu n3kad bert1ndak sedemikian untvk membiaya1 perj4lanannya ke J4karta dengan menaik1 k4pal terb4ng.

Pvn begitu, dia mula meragu1 t1ndakannya s3lepas m3mikirkan m3ngenai k3dua 1bu bap4nya. Berse0rangan di situ, dia keb1ngungan dan h4nya mampv menang1s.

Kes1an mel1hat keadaan remaja itu, se0rang per3mpuan, Monik, yang tvrut berada di lapangan terb4ng itu menghamp1rinya dan menen4ngkannya.

Keb1ngungan dan berf1kir semul4 mengena1 t1ndakannya

“Ketika itu saya mel1hat remaja tersebut seperti kebingvngan, saya menghamp1rinya dan bert4nya ke4daannya. Terny4ta dia dari Jambi dan hend4k ke Jakarta untuk menemu1 rak4n lelaki yang dikena1i menerus1 perma1nan d4lam tal1an,” kat4nya.

Menvrutnya lagi, gadis itu juga m4hu perg1 ke J4karta dengan m3mbawa w4ng bernila1 Rp 20 jvta (RM5,771), ia m3rupakan has1l yang diper0leh selepas menjval motosikal bapanya, lap0r Det1k News.

R3maja itu dip3rcayai memb3rontak dan nek4d untuk b3rjumpa lelak1 yang dikenal1nya itu tetapi ia t1dak d1teruskan kerana keluarganya dapat mengetahu1 mengenai perkara tersebut setelah video mengenainya tvlar.

“Seben4rnya dia tetap berker4s ing1n ber4ngkat ke Jakarta tetapi mujurl4h v1deo itu tul4r dan pihak keluarganya datang ke lapangan terb4ng untuk menjemputny4. Tidak cuma itu, remaja itu juga sec4ra t1dak seng4ja bertemv dengan seorang guru sekolahnya, akh1rnya dia membat4lkan hasr4t untuk ke Jakarta,” jelas Monik.

Sementara itu, Pengurus Besar Lapangan Terb4ng Sultan Thaha Jambi, Agus Supriyanto mengesahk4n bahawa remaja itu merupakan penump4ng yang akan berlepas pada Selasa.

Kerana turvt mer4sa cur1ga terhadap gadis itu yang kel1hatan keb1ngungan dan tidak mempunya1 penjag4, Agus juga telah memb4talkan penerbang4n gadis itu.

Keluarganya yang berasal dari Desa Tangkit, Wilayah Jambi, dilap0rkan telah menjemputny4 di lapangan terb4ng untuk memb4wanya pul4ng.

Sumber: Siakap Keli

 

Harap Maaf