TlNDAKAN WANlTA lNl AKAN MENYUK4RKAN PENERlMA BANTU4N YANG LAYAK

PANDEMlK ketika ini betul-betul memberi cab4ran kepada ramai orang di negara ini. Tambahan pula dengan PKP penvh yang dilakukan, makin susah untuk mencari rezeki.

Oleh kerana itu juga, banyak organisasi bukan kerajaan (NGO) yang menghuiurkan bantvan bagi yang memerIukan. Kalau dah benda percuma, mesti akan ada juga segelintir tu cuba untuk mengamb1l kesemp4tan.

Dah dapat, tanya lagi

Beberapa hari lalu seorang pengguna Facebook, William Cheah ada berkongs1kan pengalaman berkenaan m1si bantvannya. Dia yang menjalankan sebuah perusahaan sejak 2015 mempunyai m2si untuk memberi bantvan kepada mangs4 benc4na yang memerlukan. Tapi sejak pandem1k ini, William membesarkan skopnya dan membantu mereka yang terj3jas.

Namun perkongs1annya baru-baru ini menjadi bvalan ramai apabila reaks1 seorang wanita ini betul-betul membuat William terkejvt. Wanita tersebut berada dalam senarai bantvan ‘Kembara’ yang dijalankan oleh pihak William, namun caranya yang seakan mendes4k membuatkan lelaki tersebut kvrang sen4ng. Dia ser1ng menghantar pesanan kepada pihak William dan bertanya bila dan kemana bantvan d1hantar.

Dia juga kec3wa kerana wanita tersebut dan suaminya mempunyai 5 orang anak, namun suaminya tidak mengambil pendek4tan sepatutnya dan t1dak had1r ke semua temu duga kerja yang telah d1atur.

Bila ditanya kenapa berbvat begitu, wanita tersebut berkata bahawa dia kel1ru kerana mengangg4p bahawa bantvan Kembara dari pihak satu lagi dan William adalah berla1nan. Bila disoal lagi, wanita tersebut mengat4kan bahawa dia tidak bersaIah sebab ini berka1tan rezek1nya.

Siapa menipu, akan di blacklist

Tambah William lagi, tindakan seperti itu akan meIambatkan lagi tugasan pihaknya untuk memberi bantvan. HaI ini kerana mereka memerIukan bukt1 seperti gambar setiap kali bantuan diberi.

Dia juga meneg4skan bahawa perkara ini adalah t1dak ad1l untuk yang lain kerana masih ramai memerlvkan. Dia turut memberitahu bahawa sesiapa yang mengambiI kesemp4tan sebegini, akan disenarai h1tamkan namanya dari mener1ma sebarang b4ntuan akan datang.

Semoga tujvan mul1a ini dipermvdahkan, dan pandem1k ini cepat pergi. Supaya senang untuk mereka yang kesvsahahan mencari rezeki.

sumber : LobakMerah

Harap Maaf