Tul4r (Video) Gadis Dirak4m Hem’puk Bata Kat Motor

TuI4r sebu4h v1deo seorang wanita d1percayai meIep4skan ger4m dengan mer3jam sebuah motosikal berku4sa tingg1 dengan b4ta di med1a sos1al.


Menurvt su4ra.c0m kejad1an tuIvr dik0ngsikan seor4ng penggvna Tikt0k telah dir4kam oleh seorang saks1 yang berada di temp4t kej4dian.

Dal4m v1deo berkenaan, wanita berbaju biru itu dil1hat mengamb1l sebuah bata dan menghumb4n 0bjek itu beber4pa kali ke atas mot0sikal biru yang sud4h terbal1k.

Bagaimanapun, orang ramai di l0kasi kejad1an tamp4k seak4n tid4k pedul1 dengan aks1 t3rsebut, tul1s suara.c0m.


Berdas4rkan perk0ngsian penggvna itu, wanita itu diperc4yai mengal4mi persel1sihan dan sak1t hat1 dengan pasang4nnya, menjurvs kepada aks1 ters3but.

V1de0 itu telah mendap4t ratus4n r1bu tont0nan dari w4rga may4 yang berb4gi pendap4t mas1ng-mas1ng.

Buk4n saya pel4kunya, ken4pa saya yang d1hempuk

Bal4s dend4m terba1k, tunjukk4n kita b0leh h1dup tanp4nya

B1ar Allah yang memb4las

sumber:siakapkeli

Harap Maaf