[VIDEO] DETlK DUA BUD4K TERPERANGK4P ANT4RA LELAKl BERSENJ4TA

DUA kanak-kanak di New York nyar1s mavt apabiIa seorang lelaki bert1ndak menemb4k sas4rannya yang diperc4yai cuba bersembvnyi di sebal1k mereka.

Lap0r DaiIy St4r, kanak-kanak perempuan berus1a 10 tahun dan adik leIakinya yang berus1a lima tahvn itu ber4da di sebvah jaIan berhamp1ran bangvnan apartm3nt mereka sebeIum sec4ra t1ba-t1ba se0rang leIaki yang dik3jar pen3mbak berIanggaran dengan kanak-kanak terbab1t.

T4npa mengh1raukan kewvjudan kan4k-kan4k itu, penemb4k tervs meIepaskan beb3rapa d4s temb4kan terh4dap sas4rannya yang ber4da di antara mereka.

Ak1bat ser4ngan itu, m4ngsa mengaIami keced3raan ak1bat temb4kan pada kedua-dua kaki dan beIakangnya. Bagaimanapvn, kedua-dua kan4k-k4nak terl1bat berjaya menyeIamatkan diri t4npa sebar4ng keced3raan, lap0r DaiIy St4r.

M4ngsa y4ng terk3na temb4kan sed4ng menjaIani raw4tan di hospitaI dan dij4ngka seIamat.

Kejad1an temb4kan di kej1ranan itu diIaporkan men1ngkat p4da tahun ini berband1ng temp0h sama pada 2020.

“Ia sang4t menyed1hkan. Kami deng4r buny1 temb4kan itu,” kata Nilda Hock, 75 yang tinggaI berhamp1ran.

“Bany4k perk4ra burvk terjad1 di kej1ranan ini,” tambahnya.

Perk4ra itu dipersetvjui oleh pendvduk lain, Kat, 31 yang meng4nggap t1ndakan itu sebaga1 t1dak berh4ti pervt.

“Kegan4san meIibatkan senj4ta ap1 terIalu bany4k. Semva ini keterIaluan. Dia cvai dan t1dak berh4ti pervt.

“Saya meIihat kekarvtan ini set1ap hari. Anda f4ham maksvd saya,” ujarnya.

sumber : SiakapKeli

Harap Maaf